Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2020 roku), absolwentka polonistyki-komparatystyki (dyplom z wyróżnieniem) oraz zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pod kierunkiem prof. Andrzeja Hejmeja przygotowuje rozprawę doktorską „Polityczność głosu poetyckiego. Konsekwencje słuchania najnowszej poezji polskiej”, w której analizuje możliwe korelacje pomiędzy najnowszą poezją polską, głosem a polityczną sprawczością w oparciu o ustalenia z zakresu najnowszych badań nad dźwiękiem, przede wszystkim z zakresu sound studies. Celem prowadzonych badań jest identyfikacja sposobów, w jaki polskie wiersze najnowsze, zarówno poprzez zapis tekstowy, jak i autorską realizację głosową, prowokują odbiorcę do ich słuchania oraz objaśnienie związanych z tym politycznych konsekwencji.

W latach 2016-2019 wykonawczyni grantu „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 11H 13 0472 82; kierownik: dr hab. Józef Ruszar), autorka tekstu poświęconego kwestii muzyki i obecności Boga w Trzech zimach Czesława Miłosza. Od 2020 roku współpracuje z Sound Studies Lab na Uniwersytecie Kopenhaskim (Københavns Universitet), bierze udział w cyklicznych spotkaniach seminaryjnych Colloquium Sound & Sensory Studies. W latach 2021-2022 uczestniczka warsztatów z cyklu STER MasterClass oraz szkoły letniej London Doctoral Summer School „The Doctoral Process and Beyond”.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów nowoczesnego literaturoznawstwa, wersologii, teorii i praktyk komparatystyki, metodologii sound studies, intermedialności literatury (w tym szczególnie fenomenu głosu i dźwięku w literaturze XX i XXI wieku).

katarzyna.ciemiera@doctoral.uj.edu.pl

Publikacje:

K. Ciemiera, (Nie)zaangażowany głos Innego – „Nie” Konrada Góry, „Wielogłos” 2021, nr 4 (50), s. 129–154.

K. Ciemiera, Odsłaniając „Kir” Szczepana Kopyta: ku formalnej analizie tomu [w:] Odmiany pograniczności: szkice o literaturze współczesnej i najnowszej, red. Z. Chojnowski, Kraków: Instytut Literatury, 2021, s. 61–77.

K. Ciemiera, Apokalipsa przychodzi po cichu: sploty relacji pomiędzy muzyką, zagładą i obecnością Boga w „Trzech zimach” Czesława Miłosza [w:] Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku: od pierwszej do drugiej wojny światowej, red. J. M. Ruszar i D. Siwor, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019, s. 407–435.

K. Ciemiera, Apokalipsa przychodzi po cichu: sploty relacji pomiędzy muzyką, zagładą i obecnością Boga w „Trzech zimach” Czesława Miłosza [w:] Widziałem go: literatura wobec doświadczenia religijnego, red. E. Goczał, J. M. Ruszar, Kraków: JMR Trans-Atlantyk (Biblioteka Pana Cogito), 2018, s. 125–146.

K. Ciemiera, Praca pamięci: o wierszu „Roki” Czesława Miłosza [w:] Zemsta ręki śmiertelnej: interpretacje wierszy poetów XX wieku, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera (Biblioteka Pana Cogito), 2017, s. 113–125.

K. Ciemiera, M. Laberschek, M. Piotrowska, A. Kantor, K. Reczka, A. Stopa, Figuring the chaos out: organization of the Krakow Film Music Festival from the perspective of project manager and stage manager, „Cultural Management” 2020, nr 4 (1), s. 85–104.

K. Ciemiera, W „rytmie” ziemskiego świata: o niejednoznacznej roli przyrody w „Trzech zimach” Czesława Miłosza [w:] The crisis of imagination: człowiek a pozaludzka przyroda w literaturze i sztuce antropocenu, red. P. Austin, P. Wieczorek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020, s. 33–43.

K. Ciemiera, Gdy maska zrasta się z twarzą: o przyczynach szaleństwa / ‘szaleństwa’ Hamleta w tragedii Szekspira [w:] Człowiek: humanoidalny, humanistyczny, czy humanitarny?, red. B. Kuklińska,
Lublin: Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa INoS KUL; stowarzyszenie ARTmagedon, 2020, s. 37–51.

K. Ciemiera, Teoretyczne podstawy marketingu terytorialnego z perspektywy zarządzania humanistycznego [w:] Miasto przyszłości: dylematy i wyzwania, red. M. Piłat-Borcuch, Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019, s. 7–20.

 

 

 

W ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych ukończył studia magisterskie na polonistyce-komparatystyce oraz na filologii francuskiej. Na Wydziale Polonistyki obronił również licencjat z edytorstwa. W roku akademickim 2021/2022 odbył roczny pobyt na uniwersytecie Sorbonne Université (dawne Paris IV) w Paryżu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na: twórczości francuski symbolistów, literaturze modernizmu (ze specjalnym uwzględnieniem poezji T.S. Eliota) oraz teorii i praktyce pisarskiej Rolanda Barthesa.
norbert.gacek@doctoral.uj.edu.pl

Publikacje:
Niewiędnące kwiaty. Soupir Stéphane’a Mallarmégo – Uśmiechowi mojej Siostry Wacława Rolicza Liedera – powinowactwa, „Ruch Literacki” 2018, z. 6, s. 699-714.

Powieści poetyckie Juliusza Słowackiego. Aspekty genologiczne, „Littera/Historica” 2017, z. 6, s. 30-55.

Tłumaczenie snu, tłumaczenie ciała. O Vision I Alberta Samaina i Lwicy Kazimiery Zawistowskiej, w: Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski, red. P. Batkiewicz, L. Kamińska i M. Ziółkowska, Kraków 2020, s. 133-146.

 

 doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Ukończyła filologię polską i studia podyplomowe (Wydawca XXI w. Publikacje elektroniczne) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę XX wieku. W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej opracowuje monografię twórczości Wiktora Woroszylskiego. Od 2008 roku współpracuje z Krakowskim Komitetem Okręgowym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

maja.jarnuszkiewicz@doctoral.uj.edu.pl

Publikacje:

Ille ego, czyli kreacja „ja” lirycznego w autotematycznych utworach literatury staropolskiej, „Terminus” 2010, z. 1 (22);

Tekst jako granica. Podmiot kolonizujący i kolonizowany w Koloniach Tomasza Różyckiego, „Ruch Literacki” 2011, z. 4-5 (307-308);

Ludowa, odczarowana, językowa. Magia w Uprawie roślin południowych metodą Miczurina Weroniki Murek, „Fragile” 2016, nr 4(34);

O utracie, nieobecności i czytaniu, „Fraza” 2017 nr 1-2 (95-96);

„Bezcieleśnie nigdzie nie przetrwasz” Ciało w zbiorze wierszy Antjie Krog Ciało ograbione, „Fraza” 2018, nr 3-4 (101-102);

Kobiecość, język, ciało jako trzy aspekty dorastania w Cierpieniach młodej Hany Katji Gorečan, „Fragile” 2018, 4 (42);

Ciało i jego konteksty. O kilku aspektach cielesności w poezji Tomasza Różyckiego (Kolonie, Księga obrotów, Litery) [w:] Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, red. A. Czabanowska-Wróbel, M. Rabizo-Birek, Kraków 2019;

Retro, czyli o przedmiotach w czasie i w narracji, „Fragile” 2019, nr 4(46);

Tomasz Różycki, 12. z cyklu Kampania zimowa (2003). Zinterpretuj wiersz, odwołując się do tradycji poetyckiej oraz do sposobu operowania motywem światła w innych utworach, [w:] Autoportret z Olimpiadą w tle, red. M. Skucha, Kraków 2020;

Roślinne – cielesne – domowe, O kilku wierszach Krystyny Miłobędzkiej, „Fragile” 2020 nr 1-2 (47-48);

„bardzo żyję w wielu miejscach”: obrazy codzienności w twórczości Krystyny Miłobędzkiej, „Ruch Literacki” 2021, nr 3(366);

„Listy pisze Pan tak samo jak książki”. Wokół korespondencji Wiktora Woroszylskiego z Jerzym Stempowskim, Jerzym Giedroyciem i Zbigniewem Żakiewiczem, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2021, t. 64, nr 3 (139);

Próby biografii. Cztery strategie narracyjne w biografiach rosyjskich pisarzy autorstwa Wiktora Woroszylskiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2021, t. 64, nr 2 (138).

 

Ukończyła filologię polską i słowacką na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, następnie w ramach programu stypendialnego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – komparatystykę literacką na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują literackie reprezentacje historii XX w., m. in. literaturę faktu jako zapis doświadczenia historycznego.  W pracy doktorskiej - pod kierunkiem dr. hab. Mateusza Skuchy i dr Iwony Boruszkowskiej – skupia się na analizie reporterskich narracji kobiet w kontekście reprezentacji i krytycznej recepcji przeszłości.

anna.karonta@doctoral.uj.edu.pl

Najważniejsze publikacje:
A. Karonta, Metafora theatrum mundi w teatrze absurdu na przykładzie twórczości Tymoteusza Karpowicza, „Ruch Literacki” 2019, z. 6 (357).
A. Karonta, „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości” Swietłany Aleksijewicz: konflikt postkatastroficznych narracji, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2020, nr 2(2).
A. Karonta, Ona opowiada historię: „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz, [w:] (Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku, red. B. Zwolińska, K. M. Tomala, Gdańsk 2021, s. 395-406.
A. Karonta, „Żywe głosy, żywe losy”. Demokratyzacja historii w reportażach Swietłany Aleksijewicz i Małgorzaty Rejmer, „Wielogłos” 2021, nr 3(49).
A. Karonta, „Pisać tak, jak słyszy ucho”: tekst i przed-tekst reportaży wielogłosowych Swietłany Aleksijewicz. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2022, nr 1(64).

 

Doktorant literaturoznawstwa. Pod opieka Profesora Mateusza Skuchy przygotowuje rozprawe poswiecona ekokrytycznej i postsekularnej lekturze poezji Emily Dickinson, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Edny St. Vincent Millay i Haliny Poswiatowskiej. Jego zainteresowania to ekokrytyka, literatura wiktorianska, poezja kobiet oraz tworczosc H. D. Thoreau.

mateusz.kucab@doctoral.uj.edu.pl

Wybrane publikacje:
1. Opowieść –spotkanie–wspólnota. Motyw przemiany w epice Marii Konopnickiej i Selmy Lagerlöf (O krasnoludkach i sierotce Marysi –Cudowna podróż) [w:] Słowiańskie światy wyobraźni: metamorfozy, pod red. M. Dyras, A. Fidowicz i M. Grudy, Krakow 2022.
2. Trąd w porządku teologicznym Zwiastowania Paula Claudela , "Tematy I Konteksty" 2021, t. 16.
3. Medytacja o roślinnym istnieniu. O wierszu Nokturn Jana Lechonia, [w:] Czytanie Lechonia, red. W. Lewandowski, J. Osinski, Krakow 2022.
4. Spożywanie trupów. Do mięsożerców Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w perspektywie ekokrytyki i food studies. Wstępne rozpoznania, "Monografie Towarzystwa Doktorantow UJ", 2022, t. 2.

 

Kulturoznawczyni, anglistka i przekładoznawczyni oraz absolwentka Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme, przeznaczonego dla doktorantów, których projekty badawcze mają charakter interdyscyplinarny. Studiowała także antropologię historyczną. Pod opieką profesora Piotra Oczki przygotowuje pracę doktorską pt. Na Ziemi diabła. Kształtowanie się mrocznego mitu Nowej Anglii. Zajmuje się literaturą grozy oraz historią i kulturą Nowej Anglii, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak przestrzeń, dawna kartografia, magia i czarostwo oraz kwestie zła i mniejszości na tych terenach. W ramach badań przekładoznawczych interesują ją zagadnienia traumy w przekładzie oraz kwestie tłumaczeń literatury grozy i recepcji dzieł zagranicznych autorów w Polsce.
Autorka monografii Potworne czy nienazwane? Szkice o polskich przekładach opowiadań H.P. Lovecrafta. Współautorka i wykonawczyni w grancie Odzyskać głosy postronnych. Transkrypcja i przekład wypowiedzi polskich świadków Zagłady w filmie Claude’a Lanzmanna „Shoah” (POB Heritage) oraz kierownik grantu Głosy w chmurze – wykorzystanie narzędzi cyfrowych do badania trudnego dziedzictwa II Wojny Światowej z perspektywy memory studies i translation studies (POB Heritage – Humanistyka cyfrowa). Założycielka koła przekładoznawców „wKoło Tłumaczeń” działającego przy Wydziale Polonistyki UJ, współorganizatorka m.in. czterech edycji „Warsztatów Tłumaczeniowych” (2017–2021), a ostatnio prelegentka podczas Dolnośląskiego Festiwalu Grozy „Horror Day”, gdzie opowiadała o nowoangielskich czarownicach.

karolina.kwasna@doctoral.uj.edu.pl
Monografia:
Potworne czy nienazwane? Szkice o polskich przekładach opowiadań Howarda Phillipsa Lovecrafta, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2021 (s. 282).
Artykuły:

Thus I was conversing among the dead… Obcując ze zmarłymi w dawnej Nowej Anglii, w: W kręgu rodziny epok dawnych. Śmierć, red. B. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Płonka, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2022, s. 49–72.

Opowieści z pogranicza. O ukrytej geografii „Mapy Nowej Anglii” Johna Fostera, [w:] Mapa a tekst w serii „Z Dziejów Kartografii”, t. XXIV, IHN PAN, Warszawa 2022, s. 273–296.

Locus anatomicus. Gdzieś pomiędzy gabinetem osobliwości, teatrem anatomicznym i „cyfrową” sekcją zwłok [w:] Historia-Pamięć-Tożsamość w edukacji historycznej. Tom 6: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszłości, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Libron, Kraków 2020, s. 131–148.

Awangardowa książka kucharska? O polskim przekładzie „The Alice B. Toklas Cookbook”, „Między Oryginałem a Przekładem”, vol. 26, nr 49, Kraków 2020, s. 29–48.

Awangardowa książka kucharska? O polskim przekładzie „The Alice B. Toklas Cookbook”, [w:] Przekład wobec estety i poetyk awangardowych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2022, s. 171–192. (przedruk)

„Rodzina dobrze ułożone”. Przemoc domowa w kolonialnej Nowej Anglii, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Przemoc, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 201–212.  

American nightmare, czyli nawiedzone domy i ciche przedmieścia, [w:] Miasta w naukach społecznych i humanistycznych. Wybrane przykłady, problemy i aspekty, red. T. Kasza, P. Kocańda, K. Socha, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, s. 233-257.

K. Kwaśna, M. Heydel, „Why don’t you tell them…” Unheard Voices in Claude Lanzmann’s Shoah, „Przekładaniec. Translation and Memory 1”, ed. M. Heydel, Kraków 2019, s. 26-51. (wydanie w języku angielskim i polskim)

K. Kwaśna, M. Heydel, „Why don’t you tell them…” Niesłyszane głosy w „Shoah” Claude’a Lanzmanna, „Przekładaniec. Przekład i pamięć 1”, red. M. Heydel, R. Sendyka, Kraków 2019, s. 27-52.

And when he died his widow continued the business… Widows from New England, [w:] Studies on Female Patronage in the 17th and 18th Centuries, ed. B. Popiołek, U. Kicińska et al., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 91-106. (wydanie w języku angielskim i polskim)

And when he died his widow continued the business… Wdowy z Nowej Anglii, [w:] W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, et at., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 91–108.

Locus horridus Howarda Phillipsa Lovecrafta, [w:] Literackie Obrazy Świata 3: Fikcje Urealnione, red. A. Luboń, M. Karpińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 25-45.

Hic sunt dracones… Strach przed nieznanym a próby wyobrażenia świata, [w:] Nieistniejące — Niedoszłe — Nienazwane, „MASKA”, nr 39, AT Wydawnictwo, Kraków 2018, s. 17-32.

The concept of equivalent effect in translation of H.P. Lovecraft’s works, [w:] Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft: Visions, Correspondences, Transitions, ed. K. Gadomska, A. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 104-118.

Jak trudno pozostać wiernym estetyce wstrętu Howarda Phillipsa Lovecrafta, [w:] Tłumacz i zdrada, red. P. Fast, J. Pisarska, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2016, s. 125-144.

A jeśli to wszystko jest prawdziwe… Źródła wstrętu i odrazy w monstrualnych kreacjach w twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta, [w:] Światy grozy, red. K. Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2016, s, 87-104.

Funkcja odstępstw od norm językowych w opowiadaniach H.P. Lovecrafta, [w:] Światy alternatywne, AT Wydawnictwo, Kraków 2015, s. 103-112.

H.P. Lovecraft i jego wstrętna droga do strachu, [w:] Strategie translatorskie. Od modernizmu do (post)postmodernizmu, red. P. Fast, J. Pisarska, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2014, s. 173-185.

„Potworne", czy „nienazwane"? O przekładzie opowiadań Howarda Phillipsa Lovecrafta, [w:] Tłumacz i przekład - wyzwania współczesności, red. M. Ganczar, P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013, s. 117-148.

Doktorantka studiów kulturoznawczych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka kulturoznawstwa (specjalność teksty kultury) na Wydziale Polonistyki UJ oraz historii sztuki ze specjalnością kuratorską w Instytucie Historii Sztuki UJ. Zajmuje się dawną kulturą kulinarną, a zwłaszcza badaniem dziewiętnastowiecznej zastawy stołowej. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Piekło przedmiotów - kultura stołu w wieku XIX.

 

Dorota Pielorz (Powieśnik) – mgr, absolwentka polonistyki-komparatystyki, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie pod kierunkiem prof. Piotra Oczki przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą serii powieści młodzieżowych z okresu PRL „Portrety”, zatytułowaną Nie tylko propaganda. Polska rzeczywistość społeczna okresu PRL w serii powieści dla młodzieży „Portrety” (1971–1991). Interesuje się szeroko pojętą literaturą dziecięcą oraz młodzieżową, zarówno polską, jak i zagraniczną. W jej badaniach szczególne miejsce zajmuje twórczość Lucy Maud Montgomery – analizowała tłumaczenia Anne of Green Gables, a także przemiany polskiej recepcji pisarstwa tej autorki. Brała udział w polskich i międzynarodowych konferencjach literaturoznawczych oraz przekładoznawczych, jest autorką kilkunastu artykułów naukowych związanych z tymi dziedzinami. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki UJ, należy do redakcji wydawanego przez Ośrodek czasopisma „Czy/tam/czy/tu”.
Adres mailowy: dorota.powiesnik@doctoral.uj.edu.pl
Wykaz publikacji:
Piotr Oczko, Tomasz Nastulczyk, Dorota Powieśnik, Na szwedzkim tropie „Ani z Zielonego Wzgórza”. O przekładzie Rozalii Bernsteinowej, „Ruch Literacki” 2018, nr 3, s. 261–280.

„Jak zrobić z lalki siebie, by nie zrobić z siebie lalki?”, czyli o poszukiwaniu własnej tożsamości przez bohaterów powieści Krystyny Siesickiej, „Guliwer” 2018, nr 4, s. 7–15.

Od przyszłości/ku przyszłości – fantazmaty tytułowej bohaterki powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, „Literatura Ludowa” 2019, nr 2, s. 32–44.

Trauma czy raj utracony? Reminiscencje okresu PRL w literaturze młodzieżowej na przykładzie powieści „Ono” Doroty Terakowskiej, „Rana. Literatura – doświadczenie – tożsamość” 2020, nr 1, s. 123–146.

„Festiwal kanadyjskiej pisarki”, czyli o mniej znanych polskich tłumaczeniach Anne of Green Gables Lucy Maud Montgomery, „Porównania” 2020, nr 1(26), s. 235–253.
Does Each Generation Have Its Own Ania? Canonical and Polemical Polish Translations of Lucy Maud Montgomery’s “Anne of Green Gables”, [in:] Negotiating Translation and Transcreation of Children’s Literature. From Alice to the Moomins, eds. J. Dybiec-Gajer, R. Oittinen, M. Kodura, series „New Frontiers in Translation Studies”, Springer Singapore 2020, s. 107–121.
Tłumacz architekt a tłumacz konserwator zabytków. Kanoniczny i polemiczny przekład Anne of Green Gables Lucy Maud Montgomery jako ogniwa serii translatorskiej, „Wielogłos” 2020, nr 3, s. 79–103.
„Złożyć wszystko w ręce ludzkiej istoty” – wyjątkowość dziecka i dzieciństwa w twórczości Michaela Endego na przykładzie Niekończącej się historii [w:] Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska, red. A. Bajorek, M. Chrobak, D. Szczęśniak, Kraków 2020, s. 118–137.
O seryjności i seriach literackich dla dzieci i młodzieży w okresie PRL na przykładzie „Portretów”, „Czy/tam/czy/tu” 2020, nr 1–2, s. 6–33.
„Seria niefortunnych zdarzeń” Lemony’ego Snicketa jako cykl autotematycznych powieści (nie) dla dzieci [w:] Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce, red. A. Waligóra, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, s. 317–329.
Ona i „Ono” – przedwczesne macierzyństwo w polskiej literaturze młodzieżowej, [w:] Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku, red. K. Slany, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021, s. 101–119.
O (nieco zapomnianym) mistrzu fantastyki. Sprawozdanie z konferencji „Niekończący się Michael Ende – sylwetka, sygnatura, strategie fantastyczne” (Kraków, 8 listopada 2019 roku), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2021, nr IX, s. 332–339.

Mgr Maria Świątkowska

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ I i II stopnia (kierunek wiodący: filologia polska, specjalność antropologiczno-kulturowa). Podczas pobytu na stypendium Erasmus+ studiowała na wydziale humanistycznym uniwersytetu w Utrechcie. Laureatka XXVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita (Wyróżnienie im. Gajki Kuroniowej za pracę Ciało w chorobie, rozkoszy i systemie. „Mięcho” Anety Żukowskiej w perspektywach humanistyki medycznej). Jej zainteresowania naukowe skupiają się w szczególności na humanistyce medycznej, teoriach feministycznych i genderowych oraz badaniach nad autobiografiami, obejmują także medycynę narracyjną, badania nad cielesnością oraz przekładoznawstwo. W latach 2015-2020 członkini Kolektywu Kuratorskiego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ – w ramach tej działalności brała udział w projektach takich jak Oznacz Płaszów (2016), Mieke Bal w Krakowie (2016), Rzeczowy Świadek (2017), Matrix (2018), Curatorial Dreams (2018), współpracy ze stowarzyszeniem FestivALT przy działaniu performatywnym The Lucky Jewathon (2020). W latach 2017-2021 publikowała szkice krytycznoliterackie na temat polskiej poezji najnowszej w Kwartalniku literackim KONTENT. Od 2021 roku członkini Stowarzyszenia Laboratorium Humanistyka Zdrowia. Od 2021 roku członkini stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile. W Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą autopatografiom w literaturze polskiej pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Moniki Świerkosz.

 

maria.swiatkowska@student.uj.edu.pl

Publikacje:

Medycyna narracyjna. Teoria i praktyka, Craig Irvine, Danielle Spencer, Edgar Rivera Colón, Eric R. Marcus, Maura Spiegel, Nellie Hermann, Rita Charon, Sayantani DasGupta, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2020 (tłumaczenie całości monografii naukowej).

Śledztwo w sprawie poezji, Zona  Yi-Ping Tsou,  Hsia  Yu  i  A  Weng, Przekładaniec. A Journal of Translation Studies nr 43/2021 Przekładaniec Przekład Eksperymentalny (tłumaczenie artykułu).

Olimpia Bolesna : korporalne świadectwo siebie Katarzyny Kozyry, Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego Polisemia numer 2 (24) 2020 Ból/Cierpienie.

Dwa ciała królowej. Filmowe reprezentacje Krystyny Szwedzkiej. Rozdział w monografii pt. "Tradycja Kartezjańska po zwrocie afektywnym", M. Gomulska, W. Kozioł, G. Sułkowska (red.), Kraków 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tradycja Kartezjańska po zwrocie afektywnym, M. Gomulska, W. Kozioł, G. Sułkowska (red.), Kraków 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Tłumaczenie wybranych rozdziałów monografii).

Rzeczowy Świadek, K. Grzybowska, S. Papier, R. Sendyka (red.), Kraków 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Tłumaczenie wybranych rozdziałów monografii).

Różnicowanie narodowego "my": Kuratorskie marzenia, E. Lehrer, R. Sendyka (red.), Kraków 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.  (Tłumaczenie wybranych rozdziałów monografii).

O "godności niebycia człowiekiem" : próby przekraczania antropocentrycznego paradygmatu w międzywojennej twórczości Zofii Nałkowskiej i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego Polisemia, numer: 2 (22) 2019 Bio-światy.

 

Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku Kulturoznawstwo – Teksty Kultury (2017-2020) pracą pt. Alienująca moc języka i iluzoryczność poznania w Rozpaczy Vladimira Nabokova. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UJ Kulturoznawstwo – Teksty Kultury (2020-2022) pracą pt. Głos subalterna w literackim palimpseście. Współczesna francuskojęzyczna powieść afrykańska wobec postkolonialnych chwytów narracyjnych.
W chwili obecnej jest doktorantką w Katedrze Teorii Literatury, a obszarem jej zainteresowań badawczych są animal studies, posthumanizm, postkolonializm oraz ekokrytyka w literaturze.

anka.targosz@doctoral.uj.edu.pl

Absolwentka krytyki literackiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pod kierunkiem dr hab. Doroty Wojdy, prof. UJ przygotowuje rozprawę doktorską o performatywności współczesnego polskiego pisarstwa biograficznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują również inne gatunki literatury niefikcjonalnej – zwłaszcza eseistykę i reportaż.
paulina.zarnecka@student.uj.edu.pl

Publikacje
Między upamiętnieniem a rewizjonizmem. O dwóch portretach Jana Rodowicza „Anody”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2021, z. 2.

Biomitografia zakwestionowana. Sendlerowa. W ukryciu Anny Bikont jako performans tekstualny, „Przestrzenie Teorii” 2020, nr 34.

Biografia jako praxis. Anny Król kolekcja auto/biograficzna, [w:] Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej, red. Z. Chojnowski, Kraków 2020.