dr hab. Dorota Wojda

Adiunkt w Katedrze Teorii Literatury. Studiowała filologię polską i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990–1995).  Laureatka stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000). Na UJ ukończyła studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa (2003). Obroniła doktorat Pisarstwo Jarosława Marka Rymkiewicza. Poetyka negatywna i paradoksy dyskursu (2003). Pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (2003–2009). Główne zainteresowania badawcze: mimesis, postkolonializm i performatywność. Prowadzi zajęcia z poetyki i teorii literatury.

 

 

 

 

 

Ważniejsze publikacje

Książki

 •  Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej,    Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
 •  Milczenie słowaO poezji Wisławy Szymborskiej, Universitas,         Kraków 1996.  

Redakcja naukowa

 • Radość czytania SzymborskiejWybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus i D. Wojda, Znak, Kraków 1996.
 • Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia, pod red. D. Wojdy, M. Heydel, A. Hejmeja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Publikacje w książkowych wydawnictwach zbiorowych

 • Jarosław Marek Rymkiewicz o romantykach. Przypisy jako parergon, w: Romantyzm w lustrze romantyzmu. (I odwrotnie), red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2014, s. 417–436.
 • (Post)kolonializm w literaturze kryminalno-podróżniczej Agathy Christie, w: Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, red. A. Gemra, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014, s. 319–340.
 • „Written on Waters of Babel": Silence and Rhetorical Strategies of Wisława Szymborska, w: Wisława Szymborska's Poetry. Choice of Essays, ed. A. Nasilowska, transl. K. Krasuska, J. Burszta, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, s. 155–164.
 • Kryminał i historia literatury, w: Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. A. Gemra, Wydawnictwo EMG, Kraków 2015, s. 425–439.
 • Białe twarze, czarne maski. Kanibalizm w performansach polskich futurystów, w: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. E. Graczyk, M. Grabarz-Pomirska, M. Horodecka, M. Żółkoś, Universitas, Kraków 2015, s. 221–237.
 • Spisane na wodzie babel". Przemilczenie a strategie retoryczne Wisławy Szymborskiej, w: Literatura wobec niewyrażalnego, pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998.
 • Projekt krytyczny modernizmu Astradura Eysteinssona, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. i ze wstępem R. Nycza, Universitas, Kraków 1998.
 • Związki między awangardą Juliana Przybosia i klasycyzmem Jarosława Marka Rymkiewicza w perspektywie nowoczesności, w: Stulecie Przybosia, red. S. Balbus, E. Balcerzan, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002.
 • The Necessity of Writing and Replying? Wisława Szymborska's Dialogue with a Modern Reader, w: Wisława Szymborska. A Stockholm Conference May 23-24, 2003, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 60, ed. L. Neuger & R. Wennerholm, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 2006.
 • „Tarcza z pajęczyny". Mimesis Różewicza jako naśladowanie twarzy, w: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Universitas, Kraków 2007.
 • Kobieta przed lustrem. Reprezentacje narcystyczne Bolesława Leśmiana i Sylvii Plath, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, I. Puchalskiej, M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Bruno Schulz and the Magical Realism of Gabriel García Marquez in One Hundred Years of Solitude, w: (Un)masking Bruno Schulz: New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, ed. D. De Brun, K. Van Heuckelom, Editions Rodopi, Amsterdam–New York 2009.
 • Historia i fantazmat inkorporacyjny w dramatach Jarosława Marka Rymkiewicza, w: Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry przy współpracy E. Łubieniewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.Pro
 • file pamięci. O portretach literackich Tymona Terleckiego, w: Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, red. J. Jarzębski i A. Juszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl 2009.
 • Rymkiewicz: Sein zum Tode, w: Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, red. C. Zalewski, Universitas, Kraków 2010.
 • Niegrzeczny Gombrowicz. O komunikacji ponad regułami, w: Witold Gombrowicz. Nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 22-27 marca 2004, red. J. Jarzębski, Universitas, Kraków 2010.
 • Paryż Jarosława Marka Rymkiewicza: „w czarnym wnętrzu miasta", w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. nauk. A. Tyszka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010.
 • Walc i walka. O „Porwaniu Europy" Jarosława Marka Rymkiewicza, w: Zapomniany dramat, t. 2, pod red. M.J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, Warszawa 2010.
 • Czy na tych ćwiczeniach jest płeć? Praktykowanie (teorii) literatury, w: Gender – qeer – edukacja. W stronę praktyki, pod red. B. Skowronka, Wydawnictwo Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, Kraków 2011.
 • „Femme de lettres". Dyskurs miłosny Agnieszki Osieckiej, w: Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Materiały i studia, pod red. I. Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Fantazmaty i fetysze w „Skrzypku Opętanym" Bolesława Leśmiana, w: Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. nauk. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, przy współpracy: M. Czemarmazowicz, A. Kwaśniewskiej, P. Rosoła,  Dom wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2011.
 • „Krajobraz albo-albo". Czesław Miłosz i krytyka postkolonialna, w: Po Miłoszu, pod red. M. Bieleckiego, W. Browarnego i J. Orskiej, Wydawnictwo EMG, Kraków 2011.
 • Poezja niemożliwego powrotu. O Organizmie zbiorowym Ryszarda Krynickiego, w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989, red. A. Kałuża, A. Świeściak, Universitas, Kraków 2011.
 • Wędrówka jako performans. Witolda Gombrowicza „błądzenie po peryferiach", w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI w., red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012.
 • Tropy Nietzschego i tropy Leśmiana. Między różnicą a tożsamością metamorficzną, w: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, „Radomskie Monografie Filologiczne" 2012, nr 1, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
 • „Dwie Polski". Czytanie Rymkiewicza w PRL-u i III RP, w: P(o) zaborach, p(o) wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, pod red. H. Gosk i E. Kraskowskiej, Universitas, Kraków 2013.
 • Poezja i gnoza w Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana, w: Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia, pod red. D. Wojdy, M. Heydel, A. Hejmeja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Biografie wody w pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza, w: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni, pod red. M. Jochemczyka i M. Piotrowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 • Inni o nas w relacjach z podróży do Polski w dobie transformacji. Ku „Innej Europie", ale inaczej, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, pod red. H. Gosk i D. Kołodziejczyk, Universitas, Kraków 2014.
 • PRL-owska wizja Ziem Odzyskanych w Przygodach Pana Samochodzika Zbigniewa Nienackiego, w: Literatura popularna, t. 1, Dyskursy wielorakie, pod red. E. Bartos i M. Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 83–95.
 • „Spożywają i trawią Jeffersa". Czesław Miłosz o badaczach literatury, w: Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski i Ł. Tischner, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 511–524.
 • Światło i mrok. Ekonomia poetycka Sadu rozstajnego, w: Stulecie Sadu rozstajnego, pod red. U. M. Pilch i M. Stali, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 167–189.

Publikacje w czasopismach naukowych

 • Tekst jako anastylos. Przedmiot i ciało w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, „Przestrzenie Teorii" 2002, nr 1.
 • „Aleksander Fredro jest w złym humorze". Hermeneutyka Jarosława Marka Rymkiewicza wobec totalitaryzmu, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska" 2005, nr 4.
 • Figura ogrodu w pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza, „Ruch Literacki" 2006, nr 1.
 • Potworność istnienia. O „Wieszaniu" i innych utworach Jarosława Marka Rymkiewicza, „Arcana" 2007, nr 2–3.
 • Widomie skryta. Jarosława Marka Rymkiewicza „mimesis pszczoły", „Terminus" 2007, z. 1.
 • Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej, „Teksty Drugie" 2007, nr 4.
 • „Zjadanie umarłych". Tradycja według Jarosława Marka Rymkiewicza, „Kronos" 2008, nr 2.
 • „Patrzycie na mnie, lecz ja nie znikam". Eurydyki Jarosława Marka Rymkiewicza, „Dialog" 2008, nr 5.
 •  Odmiany wiktymizacji w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza, „Teksty Drugie" 2009, nr 5.
 • Swoje i obce. Diagnoza kultury polskiej w Ułanach Jarosława Marka Rymkiewicza, „Kresy" 2009, nr 1–2.
 • Walc i walka. O „Porwaniu Europy" Jarosława Marka Rymkiewicza, „Dialog" 2009, nr 7/8.
 • Adresat nieznany. Granice komunikacjonizmu w pisarstwie Stanisława Barańczaka, „Ruch Literacki" 2010, z. 3.
 • Pszczoła i pająk: dwa modele mimesis, „Kronos" 2010, nr 4.
 • Jarosław Marek Rymkiewicz o kobietach, trupach i dzikiej przyjemności, „uniGender" 2010/2011, nr 6–7.
 • „Łzy Ariadny". Cykl poetycki Jarosława Marka Rymkiewicza jako afirmacja istnienia w nicości, „Pamiętnik Literacki" 2011, z. 1.
 • Figury kanibalizmu w literaturze polskiej XX wieku, „Pogranicza" 2011, z. 4.
 • Rewizje historii i dyskursu kryminologicznego: Kuśniewicz, Terlecki, Rymkiewicz, „Przestrzenie Teorii" 2011, z. 15.
 • Scenariusze fantazmatyczne Bolesława Leśmiana, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski" 2011, nr 9.
 • Przyrządzanie wizerunku Murzyna w antologii „Niam niam" Edwarda Kozikowskiego i Emila Zegadłowicza, „Przestrzenie Teorii" 2013, z. 19.
 • Perspektywizm w pisarstwie Stefana Flukowskiego, „Ruch Literacki" 2014, z. 4–5.
 • „Zdanie złożone z kilku podań". Poezja – futbol – performans", „Teksty Drugie" 2014, nr 3, s. 243–267.

                               Publikacje popularnonaukowe

Recenzje

 • Rymkiewicz, Encyklopedia. „Tego nie ma na świecie"?, „Dekada Literacka" 2003, nr 1.
 • Komunikowanie niekomunikowalnego. Tomasza Kunza „Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza", „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki" 2007, nr 1.
 • Władza i uśmiech. O „Jedenastej stolicy" Alexandry Wood, „Dialog" 2008, nr 5.
 • Sprzeczności uczuć. O liryce miłosnej Wisławy Szymborskiej, „Dekada Literacka" 2008, nr 2/3.
 • Borat Literatury

O charakterze dydaktycznym

 • Lektury bez tajemnic, oprac. M. Kuziak, wyd. Znak, Kraków 1999, t. 1 i 2 [4 rozdziały].
 • Opowieść o człowieku. Scenariusze lekcji klasa III, Znak, Kraków 2004 [tematy z serii Komunikacja jako „wydarzenie 

O charakterze encyklopedycznym

 • [Oprac. bio- i bibliogramów] Zabawy i mozoły Fundacji Kościelskich 1959–1999, red. J. Jarzębski, F. Rosset, Fondation Kościelski, Genewa–Kraków 2000.
 • Wielki leksykon pisarzy polskich, pod red. J. Pieszczachowicza, t. 1, 2, 3 i 4, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2005 [25 haseł].