prof. dr hab. Antonina Lubaszewska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; w Katedrze Teorii Literatury od 1973 r. Doktorat pod kierunkiem Prof. Henryka Markiewicza; publikacja książkowa: „Duma o hetmanie" Stefana Żeromskiego. Mit – ethos – konstrukcja, Wrocław, Ossolineum, 1984;  W latach 1992-1995 pracowała we Francji, na Uniwersytecie Lyon III.  Główne zainteresowania naukowe: teoria literatury, poetyka,  antropologia literatury, twórczość Stefana Żeromskiego. Rozprawa habilitacyjna:  Życie – Śmierci doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, Kraków 1995;  Autorka wstępu i opracowania edycji: Stefan Żeromski, Snobizm i postęp oraz inne utwory publicystyczne,  seria „Biblioteka Polska", Wyd. „Universitas", Kraków 2003. Ostatnia książka: Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich, Kraków 2010.

Inne, wybrane  publikacje:

Krajobraz jako bohater dziejów  w „geograficznych"  utworach Żeromskiego  [w:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi,  pod. red Tomasza Weissa, Kraków 1984.

-Śmierć w tekście – przeciw śmierci tekstu „Ruch Literacki" 1996 z.5.

 Notatnik i marmurowa tablica ( w książce:) Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej.  pod. red.  M. Kalinowskiej i E. Kiślak ,IBL PAN Warszawa 1998.

„ W dagerotyp raczej pióro zamieniam" [fotografia i literatura] „Teksty Drugie" 1999 nr4 Literackie próby ukazania śmierci jako sytuacji granicznej  „Sztuka Leczenia" Kraków 1999, nr 4

 Poetyka tekstów żałobnych, poświęconych Żeromskiemu w tomie: Stefan Żeromski i jego współcześni pod. red. E. Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe.  Lublin 2000,

Reklama czy dzisiejsza ars poetica? Retoryka gazetowych wypowiedzi pisarzy. w tomie: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. pod red. R. Przybylskiej i W. Przyczyny, Kraków 2001

Co jest ukryte w tym, co widoczne. Cykl poetycki i dedykacje w tomikach „Biblioteki Poezji Młodej Polski" w tomie: W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie -Kwiatkowskiej . Red. M. Stala  F. Ziejka ,  Kraków 2001.

Intersemiotyczna rama życiorysu. [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia pod. Red .S. Balbusa,  A. Hejmeja, J. Niedźwiedzia, Kraków, Universitas 2004,

Modernistyczne „myśli duszy". Świecki język próby wiary w pismach świętej Teresy z Lisieux W tomie : Dobra pamięć. Księga pamiątkowa  poświęcona Profesorowi Tomaszowi Weissowi.   Pod. red. M. Zaczyńskiego i F. Ziejki, Kraków 2005.

„Drobne prace" Stefana Żeromskiego – między poematem prozą a plakatem politycznym. W tomie : Z problemów krótkich form narracyjnych. Nowela młodopolska. Studia pod. ed. Hanny Ratusznej, Toruń 2006.

Etyczny autorytet młodopolskiego Krakowa – o. Wacław Nowakowski {w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1963-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz i E. Paczoska, Warszawa 2006.

 Ostatnie „dopiski" Andrzeja Kijowskiego – gest pożegnania jako ćwiczenie duchowe –  [ w:]   Andrzej Kijowski  i literaturoznawcy. Studia. Red. W. Tomaszewska i T. Winek, Warszawa 2007.

Piszę, więc mniej jestem? Od Listu Lorda Chandosa do Postscriptum Lady Chandos [w:] Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi  Jaworskiemu. Red.  C. Zalewski, Kraków 2010

Doktoranci

  • Anna Folta-Rusin