Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Nas


Katedra Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ istnieje od 1992 roku. Jej zalążkiem był Zakład Nauk Pomocniczych prof. Marii Dłuskiej, założony w 1951 roku, przekształcony w drugiej połowie lat 50. w Zakład Stylistyki, Wersyfikacji i Nauk Pomocniczych, na początku zaś lat 60. w Zakład Poetyki i Nauk Pomocniczych. Po przejściu prof. Dłuskiej na emeryturę w 1970 roku przemianowano go na Zakład Teorii Literatury i Poetyki Historycznej (jego kierownikiem został prof. Henryk Markiewicz). W roku 2000 grupa członków Katedry pod przewodnictwem prof. dra hab. Ryszarda Nycza utworzyła osobną jednostkę – Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Od początku istnienia Katedry Teorii Literatury funkcje jej kierowników pełnili wybitni literaturoznawcy: prof. Henryk Markiewicz, prof. Stanisław Jaworski, prof. Stanisław Balbus, a obecnie – od 2003 roku – prof. dr hab. Anna Burzyńska. Aktualnie Katedra liczy dziesięć osób, w tym profesorów: Annę Burzyńską, Andrzeja Hejmeja, Piotra Oczko, Mateusza Skuchę, Monikę Świerkosz, Dorotę Wojdę, Cezarego Zalewskiego, oraz doktorów: Dezyderego Barłowskiego, Iwonę Boruszkowską, Katarzynę Kucię-Kuśmierską.
Główny obszar badań Katedry Teorii Literatury stanowi dwudziestowieczna i aktualna myśl teoretycznoliteracka, historia doktryn teoretycznych, dzieje metodologii badań literackich oraz wiedza z zakresu poetyki opisowej, historycznej i retoryki. Członkowie Katedry prowadzą wykłady i konwersatoria z teorii literatury i ćwiczenia z poetyki opisowej na filologii polskiej, edytorstwie, komparatystyce i kulturoznawstwie (studia I i II stopnia). W kręgu zainteresowań członkiń i członków Katedry znajdują się również hermeneutyka, teoria i praktyka interpretacji, problematyka intertekstualności oraz intermedialności (w tym związków literatury z muzyką czy fotografią), aktualne teorie i metodologie komparatystyczne, badania nad kulturą popularną, a także najnowsza myśl teoretycznoliteracka: kierunki rozwojowe i konsekwencje poststrukturalizmu, powiązania wiedzy o literaturze z filozofią ponowoczesną oraz estetyką postmodernizmu (w zakresie literatury i sztuk wizualnych), badania feministyczne, maskulinistyczne, genderowe i queerowe, studia postkolonialne, performatyka literacka itp.

Pracownicy
prof. dr hab. Anna Burzyńska (Kierownik)
prof. dr hab. Andrzej Hejmej
prof. dr hab. Piotr Oczko
dr hab. Cezary Zalewski, prof. UJ
dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
dr hab. Monika Świerkosz, prof. UJ
dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
dr Dezydery Barłowski
dr Iwona Boruszkowska
dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska

Emerytowani pracownicy katedry
prof. dr hab. Jolanta Dudek
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ
dr Magdalena Lubelska

Odeszli
prof. dr hab. Stanisław Balbus
prof. dr hab. Stanisław Jaworski
prof. dr hab. Antonina Lubaszewska
prof. dr hab. Henryk Markiewicz
dr Michalina Kmiecik