dr Iwona Boruszkowska

doktor literaturoznawstwa, tłumaczka literatury ukraińskiej, teoretyczka literatury i krytyczka literacka. Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa (specjalność ukrainoznawsto), studiowała także filologię ukraińską. Asystentka w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ. Współtworzy Ośrodek Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki UJ. Sekretarz redakcji „Ruchu Literackiego”. Redaktorka naukowa serii humanistycznej czasopisma „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” oraz serii „awangarda/rewizje” Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stała współpracowniczka redakcji miesięcznika „Znak”. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki (program Etiuda) i laureatka Nagrody Naukowej „Polityki” w dziedzinie nauk humanistycznych w 2017 roku. Członkini The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Autorka książki Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice (WUJ, Kraków 2016), monografii Sygnatury choroby. Literatura defektu w ukraińskim modernizmie (IBL, Warszawa 2018) oraz artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Wielogłosie”, „Czasie Kultury”, „Przestrzeniach Teorii”, „Przekładańcu”. Redaktorka numeru monograficznego Zeszytów Naukowych TD UJ Kulturowe dyskursy szaleństwa (Kraków 2017) oraz dwóch monografii zbiorowych: Po Czarnobylu: miejsce katastrofy we współczesnej humanistyce (wraz z K. Glinianowicz, A. Grzemską, P. Krupą, WUJ, Kraków 2017) oraz Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914–1945 (wraz z Grażyną Borkowską i Katarzyną Nadaną-Sokołowską, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2017). Opublikowała także współredagowane antologie polskiej i ukraińskiej prozy kobiecej międzywojnia: Modernistki. Antologia ukraińskiej prozy kobiecej okresu międzywojennego (wraz z G. Borkowską, K. Kotyńską, IBL, Warszawa 2017) oraz Модерністки. Антологія польської жіночої прози міжвоєнного періоду (wraz z A. Hnatiuk i K. Kotyńską, Видавництво Старого Лева, Lwów 2017). Tłumaczenia współczesnej literatury ukraińskiej publikowała m.in. w „Odrze”, „Stronach”, „Radarze”, „Tyglu Kultury”, a teksty krytycznoliterackie m.in. w „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Znaku”, „Herito”.

Brała czynny udział w kilkunastu konferencjach naukowych zagranicą oraz kilkudziesięciu krajowych. Odbyła staż naukowy w Instytucie Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie pod opieką naukową prof. Tamary Hundorowej (2015).
W ramach programu Erasmus+ prowadziła wykłady na Uniwersytecie Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie (2018).

Wraz z dr Michaliną Kmiecik realizuje grant Style zachowań awangardowych (NCN Sonata, 2016–2019) oraz od 2016 roku seminaria teoretycznoliterackie „Poszerzanie pola” w Katedrze Teorii Literatury WP UJ. Kieruje grantem zespołowym w ramach programu Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Opracowanie naukowe i edycja krytyczna pism Mykoły Chwylowego (1893-1933) w IV tomach w tłumaczeniu z języka ukraińskiego (2018-2022).

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się: europejski romantyzm (wzbogacony o motywy wschodnie), modernizm polski i ukraiński, XX-wieczna awangarda, zjawisko choroby jako symptom kultury najnowszej oraz artystyczne reprezentacje katastrofy, szczególnie dyskurs postczarnobylski: narracje o katastrofie i literackie reprezentacje traumy z nią związanej. W planach ma próbę klasyfikacji narracji i pamiętników depresji w polskiej literaturze XX i XXI wielu w kontekście studiów nad niepełnosprawnością. Aktualnie pracuje nad tłumaczeniem i edycją niemieckojęzycznej poezji żydowskiej autorki – Selmy Meerbaum-Eisinger (1924-1942) oraz monografią życia i twórczości Olgi Scherer-Virsky (1924-2001). Pracuje także nad książką poświęconą roli kobiet u początków idei awangardowej oraz nad tłumaczeniem i edycją manifestów ukraińskiej awangardy.

 

Kontakt: boruszkowska.i@gmail.com

 

Wybrane publikacje >>