mgr Katarzyna Grzybowska

Absolwentka komparatystyki UJ (lic.), wiedzy o kulturze UJ (SUM) i nauczania języka polskiego jako obcego UJ (SUM), doktorantka w Katedrze Teorii Literatury WP UJ oraz studentka na kierunku europeistyka, specjalizacja wiedza o Holokauście i totalitaryzmach na WNMiP UJ. Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Katedry UNESCO ds. edukacji o Holokauście. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat nie-miejsc pamięci w narracji nie tylko literackiej. Jej opiekunem jest prof. dr hab. Stanisław Balbus.

Zajmuje się głównie zagadnieniem pamięci kulturowej w kontekście Holokaustu, szczególnie narracjami powstającymi wokół miejsc i nie-miejsc pamięci. Podczas wyjazdów naukowych (m.in. Dachau i Monachium, Wilno, Oświęcim, Lublin, Bełżec, Sobibór) bada wizualne formy upamiętnienia miejsc związanych z ludobójstwami. Interesuje ją też los krakowskich Żydów, zwłaszcza historia i upamiętnienie obozu „Płaszów" oraz mniejszych obozów pracy przymusowej na terenie Krakowa, a także obraz „Płaszowa" w poezji więźniów. Teksty konferencyjne poświęciła między innymi twórczości żydowskiego poety z Wilna, fotograficznym obrazom Kazimierza oraz poezji Mordechaja Gebirtiga. W ramach zainteresowania pograniczami pamięci pisała o sposobach obrazowania obozów hitlerowskich w rzeźbie ludowej, interesują ją również funkcjonujące w narracjach lokalnych figury pamięci związane z obozami i miejscami straceń. Obecnie bada projekty literackie i artystyczne sytuujące odbiorcę po stronie sprawców, skłaniające go do zakwestionowania własnej niewinności.

Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi/prowadziła zajęcia z Poetyki z elementami teorii literatury i Analizę dzieła literackiego oraz pełniła rolę asystentki przy zajęciach (Nie)widzialna strata (współpraca z wiedeńską fundacją ERSTE).

Kontakt: katarzyna.grzybowska@uj.edu.pl