mgr Tomasz Górny

jest doktorantem w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod opieką prof. UJ, dra hab. Andrzeja Hejmeja przygotowuje rozprawę Polifonia. Od muzyki do literatury. Studiował na Uniwersytetach w Krakowie, Düsseldorfie i Tuluzie oraz w Konserwatorium w Amsterdamie. Jego badania ogniskują się wokół problematyki związków muzyczno-literackich. Brał udział w licznych konferencjach (międzynarodowych i ogólnopolskich), opublikował szereg artykułów (naukowych, popularnonaukowych oraz recenzji), a także kierował projektami badawczymi, w ramach których współpracował m.in. z Konserwatorium w Amsterdamie oraz Uniwersytetem w Düsseldorfie. Ponadto jest zaangażowany w kilka projektów artystycznych realizowanych w Amsterdamie (m.in. Piano-études oraz Orgelsolo's uit alle landen: http://vimeo.com/112043898).

Najważniejsze publikacje:

 1. Zrozumieć muzykę, recenzja książki Marii Fogler Czym jest muzyka? Filozofia muzyki w powieści „Doktor Faustus" Tomasza Manna, „Pamiętnik Literacki" 2014, z. 4. 238–244
 2. Od muzyczności do polifoniczności. Poezja Brunona Jasieńskiego, „Ruch Literacki" 2014, nr 2, s. 209–218.
 3. Sztuka kontrapunktu, czyli od polifonii do polifoniczności, „Przegląd Hmanistyczny" 2013, nr 4, s. 119–132.
 4. Hermetyzm a literatura, [w:] Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu, Lublin 2013, s. 39–47.
 5. Recenzja książki Judy Tarling The Weapons of Rhetoric, „Terminus" 2013, nr 3, s. 403–407.
 6. Muzyka w „Martwej pasiece" Jarosława Iwaszkiewicza, „Konteksty Kultury" 2012, t. 8, s. 90-98.
 7. Nawiązania do twórczości Albrechta Dürera w powieści Tomasza Manna „Doktor Faustus", „Studia Niemcoznawcze" 2012, tom 49, s. 337–345.
 8. Związki retoryki i muzyki – kantata „Christ lag in Todesbanden" Jana Sebastiana Bacha, „Ruch Literacki" 2012, nr 6, s. 729–741.
 9.  „Doktor Faustus" – muzyka, metafizyka i mistyka liczb, „Pamiętnik Literacki" 2012, z. 2, s. 21–39.
 10. Zasada złotego cięcia a literatura, „Ruch Literacki" 2011, nr 6, s. 555–566. Czym jest muzyka? Uwagi na marginesie artykułu Stefana Kisielewskiego, [w:] Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, s. 251–258.
 11. Dodekafoniczny pre-tekst „Doktora Faustusa", [w:] Literatura – muzyka. O postrzeganiu związków muzyki z literaturą, Łódź 2011, 133–146.